Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met tuin-haag.nl als onderdeel van Ponse Groenadvies.


1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.


1.3 Met deze aanvullende voorwaarden moet tuin-haag.nl uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn gegaan.


1.4 tuin-haag.nl behoudt zich het recht om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen.


1.5 Door het gebruik van de internetsite van tuin-haag.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.


1.6 tuin-haag.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper.

Artikel 2: Prijzen


2.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief 6% of 21% BTW, volgens de wettelijke voorschriften.


2.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.


2.3 Voor bezorgtarieven zie de pagina bezorgen op de website tuin-haag.nl.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen van tuin-haag.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. tuin-haag.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod te weigeren.


3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een telefonische bevestiging aan de koper wordt gegeven dan wel, in geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het opgegeven emailadres.


3.3 Indien uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van tuin-haag.nl komen de koper en tuin-haag.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van tuin-haag.nl zullen gelden als bewijs.

Artikel 4: Bezorging en leveringstijd

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. tuin-haag.nl streeft naar een leveringstijd van 2 weken.


4.2 Indien een product niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.


4.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.


4.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper aan alle wat volgens overeenkomst met tuin-haag.nl verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling kan op de volgende manieren; op factuur of contant.


6.2 In geval van niet-tijdige betaling is tuin-haag.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en kosten.


6.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is, de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de complete voldoening, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of 1,5% over een gedeelte van de maand.


6.4 Tevens komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook ten laste van de koper, die tuin-haag.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de (betalings)verplichtingen van de koper.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 tuin-haag.nl geeft een versheidsgarantie van 3 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien de verzorgingstip niet in acht zijn genomen of als de verzorging vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet tijdig aanwezig was. Men dient tuin-haag.nl binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen, indien de kwaliteit van de producten binnen 3 dagen sterk achteruit is gegaan.


7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft tuin-haag.nl de keuze om de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten of de schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het desbetreffende product.


7.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is tuin-haag.nl niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat tuin-haag.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers.


8.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Diversen

9.1 Gegevens van klanten worden door ons in ons eigen systeem opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit de volgende onderdelen: naam, adres, postcode, woonplaats, en indien bekend telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres. Daarnaast worden per klant de bestelde artikelen, facturen en betalingen daarop bewaard. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie in orde te houden. Al deze gegevens kunt u bij ons op schrift verkrijgen als u ons daar schriftelijk om vraagt. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt en ook niet gebruikt om reclamemateriaal te verzenden.


9.2 tuin-haag.nl verstrekt vrijblijvend advies over de producten waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met tuin-haag.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Klachten

11.1 Klachten over de kwaliteit van de geleverde planten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Klachten over het vervoer dienen bij ons, ook weer uitsluitend schriftelijk ingediend te worden. Klachten die per e-mail worden verzonden worden ook als schriftelijk ingediend beschouwd. Men dient tuin-haag.nl binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen, indien de kwaliteit van de producten binnen 3 dagen sterk achteruit is gegaan.


11.2 100% garantie op het leven (hergroei) kan niemand geven, ook wij niet. Wij zijn wel steeds bereid om bij ernstige schade met U een oplossing te zoeken. Hergroeigarantie is bij deze artikelen bij voorbaat uitgesloten.


11.3 Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven. Ook schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals bijvoorbeeld het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes kan niet worden vergoed.

Winkelmandje
0 artikelen