Voor dinsdag 17:00 uur besteld, donderdag of vrijdag geleverdGeleverd direct vanaf de kwekerijGratis aanplant- en verzorgingsadviesAfhalen op afspraakGroots in grote hagen (> 200 cm)
Voor dinsdag 17:00 uur besteld, donderdag of vrijdag geleverdGeleverd direct vanaf de kwekerijGratis aanplant- en verzorgingsadviesAfhalen op afspraakGroots in grote hagen (> 200 cm)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zoals elk bedrijf hebben wij juridisch opgestelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden onder andere door de Kamer van Koophandel aanbevolen voor webwinkels. Indien nodig, kunnen u en wij daar op terugvallen.

Maar wij willen het nooit zo ver laten komen. Een tevreden klant, die tevreden is over de planten, er met anderen over praat en onze webwinkel nog eens opnieuw bezoekt is voor ons van enorme waarde! Tevreden klanten geven ons de mogelijkheid om Tuin-Haag verder uit te bouwen. Indien er problemen zijn, dan doen we ons uiterste best om deze op te lossen zonder dat we ons direct achter de algemene voorwaarden verschuilen. Bij bestellingen dien je echter wel akkoord te gaan met de hieronder genoemde voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tuin-Haag.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tuin-Haag is ingestemd.
1.5 De internetsite van Tuin-Haag richt zich in hoofdzaak op de Nederlandstalige markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tuin-Haag in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Tuin-Haag behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Tuin-Haag en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. Tuin-Haag is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch of per e-mail kenbaar gemaakt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
– de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Tuin-Haag via elektronische weg is verzonden en door Tuin-Haag is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd en de betaling is gedaan dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres en de betaling is voldaan.
2.6 Koper en Tuin-Haag komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tuin-Haag zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tuin-Haag garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Tuin-Haag in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tuin-Haag worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders en duidelijk weergegeven onder weergegeven condities.
3.5 Tuin-Haag geeft u voorafgaand aan uw bestelling duidelijk aan wat de hiermee gepaard gaande bezorgkosten zijn.

4. Betaling

4.1 Koper betaalt voorafgaand aan of na afloop van de levering en ontvangt voor of na de levering een rekening.
U kunt hiervoor gebruik maken van een van de volgende betaalwijzen:

– Betalen met iDEAL.

4.2 In het geval door Tuin-Haag een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Tuin-Haag zal tot acceptatie van de koopovereenkomst overgaan wanneer het volledig verschuldigde bedrag aan Tuin-Haag is betaald.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tuin-Haag als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Tuin-Haag bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bezorgen doen wij met onze eigen dienst. Wij streven er naar om uw bestelling, als u deze voor dinsdag 17.00 uur heeft besteld, op de eerst volgende donderdag of vrijdag bij u af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Koper geeft toestemming om de producten neer te zetten als de koper niet thuis is.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tuin-Haag via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
6.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken.
6.6 De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
6.7 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
6.8 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Tuin-Haag is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

  1. Tuin-Haag levert plantmateriaal met ‘kale wortel.’ Het laten aanslaan van deze producten is op eigen risico. Door de specifieke verzorging van deze producten, die op ieder moment anders zijn, kunnen wij hier geen aansprakelijkheid in nemen.
  2. Tuin-Haag garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  3. De garantie geldt voor ‘levende’ waren gedurende een periode van 1 maand na levering. De volgende uitzonderingen zijn hierop van toepassing: wanneer er binnen de 1e maand een hittegolf is geweest of strenge vorst.
  4. Tuin-Haag is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant Tuin-Haag. Tuin-Haag is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  5. Tuin-Haag is om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien:

– indien producten aantoonbaar verwaarloosd zijn of niet de juiste verzorging hebben genoten.
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd.
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8. De Koper is verplicht het product aan Tuin-Haag te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Tuin-Haag zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
9. Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Tuin-Haag niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer extreme weersomstandigheden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tuin-Haag, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

×

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via whatsapp kunt u ons gemakkelijk bereiken.

× Advies nodig?